Paths Links People

Paths Links People

Thonigala Inscriptions are of the 2nd Century BC and carved on Rock. information courtesy;Internet

Thonigala Inscriptions are of the 2nd Century BC and carved on Rock. information courtesy;Internet
Tonigala. (a.) Parumaka Abaya puta parumaka Tisaha wapi acagirika Tisa pawatahi agata anagata catudisa sagasa dine. Dewana pi maharaja Gamini Abaye niyate acanagaraka ca [tawi] rikiya nagaraka ca. Parumaka Abaya puta parumaka Tisa niyata pite raj aha agata anagata catudisa sagasa

History; Path to future

History; Path to future
Reading Future through History, Nagala mountain and the Stupa of the Nagala Kanda Rajamaha Viharaya, Nikaweva, Polpithigama, Kurunegala District.

yesterdays kingdoms enhanced people's today

yesterdays kingdoms enhanced people's today
let us view today through past ...........Kingdom of Yapahuwa - 13th Century

Friday, September 20, 2013

Don’t be surprised – ‘We are human’ ………………….usksiqka mqÿuhs - lsis¯ Ma .ek mqÿu fkdjkafka


  
usksiqka mqÿuhs - ieuod .;= kñ lÞug reishkA
usksiqka mqÿuhs - ke; Wka  lsisod  fydo kñ oelafla
usksiqka mqÿuhs - ke; Wka lsisod lsisjl ye¢kqfj
usksiqka mqÿuhs - ieuod  wkqkg  fodiau  mejrefjusksiqka mqÿuhs - ieuod  ,iaik  lúu mneÿfj
usksiqka mqÿuhs - ieuod  ,iaik  is;=jñ wekafoa
usksiqka mqÿuhs  - wkÕs .S ;kqu ksuehQfú
usksiqka mqÿuhs - yrs  ri ri l:do  f.;=fú


usksiqka mqÿuhs - ieuod wú .K foKqq  j,g rejgfkA
usksiqka mqÿuhs - n;  wu;l  fldg reyekska us¥fka
usksiqka mqÿuhs - mq¥u yf;kAo keyefk kej;=fka
usksiqka mqÿuhs - ;ukf. jegfldgq ;ukau  nekafoa


usksiqka mqÿuhs - f,dajd uymdh ksuejqfha
usksiqka mqÿuhs - iS.srs jeksw.kd úialñ flrefú
usksiqka mqÿuhs - ñrsijeáh jeks  uyjeá ;ekqfha
usksiqka mqÿuhs - lsis¯ Ma .ek mqÿu fkdjkafka

usksiqka mqÿuhs - rgd j,guhs ieuod is;a nekafoa
usksiqka mqÿuhs - mdg j,ska uqˆ f,dj keyejQfha
usksiqka mqÿuhs - lˆ iy iq¥ .ek yrhg fyõfõ  
usksiqka mqÿuhs - ldis j,g fydo usksiqk ue/fõ 

usksiqka mqÿuhs - n,hg ieuod wr., fl/fõ
usksiqka mqÿuhs - n,fhka uskiqka fkrmd yersfha
usksiqka mqÿuhs - n,fhka usksiqka.i  neo,Qfha  
usksiqka mqÿuhs - n,hla we;sod j,u;A jkafka
usksiqka mqÿuhs - n,h;a foam< f,igu is;=fha
usksiqka mqÿuh - fndaúg tlsfkld n, .ekajQfha
usksiqka mqÿuhs - n,j;a nj,;a keye yeokQfhA  No comments:

Post a Comment